Ямпільська районна рада
Офіційний сайт
версія для людей з обмeженими можливостями
25 листопада 2020 року

Регламент районної ради

РЕГЛАМЕНТ 

ЯМПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ

 

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Правові засади діяльності районної ради

 

1.1. Ямпільська районна рада (далі - рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад  міста, сіл Ямпільського району, у межах повноважень, визначених чинним законодавством, а також повноважень, переданих  раді сільськими, міською радами району.

1.2. Порядок діяльності ради, її органів, депутатів,  посадових осіб та виконавчого апарату  визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», « Про статус депутатів  місцевих рад», « Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про  запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

1.3. Регламент Ямпільської районної ради (далі-регламент) визначає  порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови ради, заступника голови ради, скликання чергової та позачергової сесій ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях , прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії ради.

1.4. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії ради, рішенням ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до регламенту.

1.5. До прийняття регламенту ради чергового скликання  застосовується Регламент, що  діяв у попередньому скликанні.

1.6. У випадках прийняття  законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень  регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути  внесені відповідні зміни  і доповнення до регламенту.

1.7. У разі наявності розбіжностей норм регламенту з нормами чинного  законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

 

Стаття 2. Основні принципи діяльності ради

 

2.1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:

         1) народовладдя;

         2) законності;

         3) гласності;

         4) колегіальності;

         5) поєднання місцевих і державних інтересів;

         6) виборності;

         7) правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

         8) державної  підтримки та гарантії  діяльності місцевого самоврядування;

         9) судового захисту  прав місцевого самоврядування;

         10) підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

 

Стаття 3.Відкритість та гласність роботи ради

 

3.1. Сесії ради проводяться  гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок  доступу до засідань визначається  радою відповідно до цього регламенту.

3.2. Відкритість та гласність роботи ради, її президії та постійних комісій реалізовується шляхом  висвітлення інформації про роботу, публікації їх рішень, рекомендацій, відомостей про відвідування пленарних засідань та засідань постійних комісій  на офіційному сайті ради  та у інший визначений радою спосіб.  Розміщення інформації відбувається після проведення заходів, але не пізніше ніж через десять робочих днів. При цьому повинна бути забезпечена технічна можливість у будь-який час доби переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати  будь-які матеріали з сайту ради.

3.3. Представники засобів масової інформації можуть бути акредитовані на певний строк або на весь час скликання ради при її виконавчому апараті. Відмова в акредитації повинна бути  вмотивованою. Порядок акредитації представників засобів масової інформації затверджується розпорядженням голови ради.

 

Стаття 4. Планування роботи ради

 

4.1. Діяльність ради здійснюється відповідно до річного плану роботи ради, затвердженого на пленарному засіданні.

4.2. Проект плану роботи ради розробляється під керівництвом голови ради  на підставі пропозицій постійних  комісій, заступника  голови ради,  депутатських фракцій та груп, депутатів, районної державної адміністрації.

 

Стаття 5. Порядок розгляду запитів на інформацію

 

5.1. Запит на інформацію - це прохання особи до ради та її органів надати публічну інформацію, що  знаходиться у їх володінні. Запит про інформацію  може бути  індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи іншій формі ( поштою, факсом, телефоном,  електронною поштою).

5.2. Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

5.3.У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості  харчових продуктів  і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних  явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян,  відповідь має бути надана не пізніше  48 годин з дня  отримання запиту. Клопотання  про термінове опрацювання запиту  має бути обґрунтованим.

5.4.У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений  до 20 робочих днів  з обґрунтуванням такого продовження. В такому разі  особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі  про продовження  розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

5.5.У раді може бути  передбачена  можливість відшкодування  фактичних витрат на копіювання та друк для випадків, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10  сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк  визначається в межах граничних норм, встановлених  Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 6. Присутність на пленарних засіданнях ради

 

6.1. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб та позначаються табличками, вони   не можуть бути зайняті іншими особами.

6.2.  Кількість і категорії осіб, які не є депутатами і офіційно запрошуються на сесію, визначає голова ради та президія ради. Головуючий на пленарному засіданні ради повідомляє депутатів про осіб, які офіційно запрошені та присутні на пленарному засіданні  ради. Цим особам за рішенням ради може бути надане право виступати на пленарному засіданні ради.

6.3. Особа, яка бажає відвідати відкрите пленарне засідання ради, подає через офіційний веб-сайт ради електронну заявку щодо участі в  пленарному засіданні за встановленою формою.  Направлення відповідної електронної заявки є дозволом особи на обробку її персональних даних.  Реєстрація заявок здійснюється в порядку їх надходження на відповідне пленарне засідання.  Якщо на пленарному засіданні ради бажає бути присутньою кількість осіб, що не відповідає технічним можливостям, особи, які бажають бути присутніми, визначають своїх представників.

 

Стаття 7. Закриті пленарні засідання ради

 

7.1. У разі необхідності, за рішенням ради, яке приймається більшістю голосів депутатів ради від  загального складу ради, проводяться закриті пленарні засіданні для розгляду конкретно визначених питань.

7.2. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється  використовувати засоби  фото-, відеофіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

7.3. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюються виконавчим апаратом ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

7.4. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання,  визначаються у кожному конкретному випадку рішенням ради.

 

Стаття 8. Контрольна діяльність ради та її постійних комісій

 

8.1. Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у частині  делегованих радою районній державній адміністрації повноважень та в інших випадках, передбачених законодавством.

8.2. Постійні комісії ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень ради.

8.3. Постійні комісії ради у  питаннях, які належать до їх відання , та в порядку визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні  матеріали.

8.4. Рекомендації постійних комісій ради підлягають обов’язковому  розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

8.5. Про результати розгляду рекомендацій постійних комісій ради органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, та вжиті заходи вони мають повідомити постійні комісії у встановлений для цього строк.

 

Стаття 9. Контроль за виконанням рішень ради

 

9.1. Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту.

9.2. Контроль  за виконанням рішень ради організовує її голова.

9.3. Рішенням ради, як правило, покладається контроль  за його виконанням на відповідну(профільну) комісію ради.

 

Стаття 10. Підзвітність і підконтрольність районної державної адміністрації раді

 

10.1. Районна державна адміністрація підзвітна та підконтрольна раді у виконанні районних програм соціально-економічного  і культурного розвитку,  районних цільових програм з інших питань, районного бюджету, а також у частині повноважень, делегованих радою, та з виконання рішень ради з цих питань.

10.2. Після заслуховування звіту голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації рада проводить його обговорення. За підсумками обговорення рада приймає відповідне рішення.

 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

 

Глава 1. ПІДГОТОВКА ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ

( із змінами згідно рішення 31 сесії № 322 від 20.12.2018 р.)

 

Стаття 11. Порядок скликання першої сесії

 

11.1. Першу сесію новообраної ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у  кількості, яка забезпечує повно важність складу ради відповідно до закону. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів  ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій ( блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради.

 

Стаття 12. Порядок денний першої сесії ради

 

12.1. До порядку денного першої сесії ради мають бути включені такі питання:

12.1.1. інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів до ради і визнання їх повноважень;

12.1.2. про обрання голови ради;

12.1.3. про обрання заступника  голови ради.

12.2.Перша сесія у разі необхідності може складатися з двох пленарних засідань ради.

 

Стаття 13. Форми роботи ради

 

13.1. Рада проводить роботу сесійно. Сесії ради  можуть бути черговими та позачерговими і складатися з пленарних засідань та засідань постійних комісій». Постійна комісія або робоча група ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання  ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням ради, якщо пленарне засідання ради пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням на посади посадових осіб.

( із змінами згідно рішення 31 сесії № 322 від 20.12.2018 р.)

 

Стаття 14. Розпорядок роботи пленарних засідань ради

 

14.1. Пленарні засідання ради, як правило, проводяться у робочі дні. Починаються о 10 годині і закінчуються не пізніше 16 години, з перервами на 15 хвилин через кожні 2 години роботи і на 30 хвилин для обідньої перерви.

14.2. Пленарні засідання ради може бути подовжено головуючим на пленарному засіданні ради понад визначений у пункті 14.1 цієї статті робочий час, але не більше ніж на 30 хвилин.

     У необхідних випадках за рішенням ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені  окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожному випадку їх тривалості.

    Одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися за рішенням ради. Таке рішення приймається у порядку, передбаченому для вирішення процедурних питань.

14.3. Кожне пленарне засідання ради починається і закінчується державним Гімном України. У залі засідань ради розміщується Державний Прапор України, малий Державний Герб України та прапор і герб Ямпільського району.

 

Стаття 15. Порядок скликання  чергової та позачергової сесії ради

 

15.1. Сесія ради скликається головою ради за необхідності, але не менше одного разу на квартал.

15.2. Сесія ради скликається головою ради за пропозицією не менше 1/3 депутатів ради від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.

15.2.1. Позачергові сесії районної ради скликаються за ініціативою голови районної ради, не менше як однієї третини депутатів від загального складу районної ради, голови Ямпільської районної державної адміністрації для розгляду невідкладних питань ( затвердження або внесення змін до районного бюджету, кадрових питань) чи надзвичайних ситуацій.

15.2.2.  Пропозиції та обґрунтування щодо необхідності скликання позачергової сесії подаються в письмовій формі голові ради з переліком питань та проектами документів, що пропонуються для розгляду.

15.2.3. Розпорядження голови ради про скликання позачергової сесії ради 

доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за три дні до її

відкриття, а у виняткових випадках – не пізніш як за один день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається  внести на розгляд ради.

15.2.4. Матеріали до позачергової сесії надсилаються депутатам в електронному вигляді за 3 дні, у виняткових випадках видаються при реєстрації.

15.3. У разі немотивованої відмови голови ради  або неможливості ним скликати сесію ради, сесія ради скликається заступником голови ради. У цих випадках сесія ради скликається, якщо голова ради без поважних причин не скликав сесію ради у двотижневий строк, після настання умов, передбачених  п.15.1 та п.15.2 цієї статті.

15.4. У разі якщо посадові особи, зазначені у пп.15.1-15.3 цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію ради на вимогу однієї третини депутатів ради від загального складу ради або голови районної державної адміністрації або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами відповідної ради, які становлять не менш як 1/3 складу ради, або постійною комісією ради.

15.5. Розпорядження голови ради про скликання сесії ради (відповідно до  ч.4,6,8 ст.46)  доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачаються винести на розгляд ради.

         Інформація про скликання сесії ради доводиться до відома громадськості  через офіційний веб-сайт ради за адресою -  http://yampilrad.gov.ua/,  районну газету «Ямпільські вісті», Ямпільський телерадіомовний комітет, інформаційний стенд та будь-яким іншим способом».

 15.6.  Виконавчий апарат ради забезпечує отримання кожним депутатом ради проектів рішень та інших матеріалів, необхідних для розгляду питань порядку денного сесії ради, не пізніше як за 10 днів до її відкриття, а у виняткових випадках – у день відкриття сесії.

15.7. За згодою депутата ради та за наявності технічної можливості документи направляються йому електронною поштою.

( із змінами згідно рішення 31 сесії № 322 від 20.12.2018 р.)

 

Стаття 16. Формування порядку денного сесії ради

 

16.1. Пропозиції до проекту порядку денного сесії ради вносяться:

- головою районної ради;

- головою районної державної адміністрації;

- депутатами ради;

- постійними комісіями, депутатськими групами та фракціями, сільськими та міською радами.

         Проект порядку денного сесії готується головою ради, з урахуванням пропозицій, поданих постійними комісіями, і попередньо розглядається на засіданні президії.

16.2. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії ради або до затвердження порядку денного сесії ради  подається відповідно до Інструкції з діловодства ради та чинного законодавства у формі проекту рішення з нормативним обґрунтуванням, завізований керівником управління, установи, організації,  що ініціює його внесення, і погоджений із зацікавленими установами, організаціями, аналітична доповідна записка, в якій викладається стан справ із запропонованого питання. У разі, коли питання належить до компетенції районної державної адміністрації, проект рішення візується заступником голови районної державної адміністрації.

     Керівник  управління, організації чи служби, що ініціює розгляд проекту рішення, візує кожну сторінку проекту рішення, додатку до проекту рішення та  підписує додаток із зазначенням  прізвища,  ім’я та посади.

         Текст проекту рішення, аналітичної довідки (анотації) подається в паперовому вигляді та в електронному вигляді або через засоби електронної пошти. До проекту рішення про затвердження районної програми, внесення змін та доповнень до районної програми подається висновок  фінансового управління районної державної адміністрації.

         Документи, що подаються до ради пізніш як за  20  робочих днів до відкриття сесії, на розгляд сесії та постійних комісій ради не виносяться, крім виняткових випадків, передбачених п.16.13 цієї статті.

16.3. Проекти рішень ради, які підлягають обговоренню, оприлюднюються на офіційному веб – сайті ради за адресою: http://yampilrad.gov.ua/.

16.4. Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти рішень ради оприлюднюються негайно після їх підготовки.

16.5. Після реєстрації і розгляду головою ради чи його заступником,  матеріали передаються для вивчення, розгляду та внесення пропозицій  постійній комісії чи кільком постійним комісіям ради.

16.6.  В разі необхідності, за дорученням голови ради, заступника голови районної ради, голів постійних комісій, виконавчий  апарат ради проводить попередню експертизу поданих проектів рішень, матеріалів, пропозицій і зауважень до них.

16.7. Проекти рішень ради,  а також матеріали, пропозиції і зауваження до них в обов’язковому порядку, попередньо розглядаються постійними комісіями.

         Профільні комісії, в яких підлягають розгляду пропозиції до порядку денного, визначаються головою ради або радою на пленарному засіданні відповідно до Положення  про постійні комісії ради.

16.8. У випадках, передбачених законодавством, до проекту порядку денного сесії ради включаються також звіти посадових осіб органів, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, а також звіти голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програм соціально – економічного та культурного розвитку, районного бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень, звіти прокурорів відповідного рівня, інших посадових та службових осіб, зобов’язаних звітувати перед радою відповідно до законодавства України.

16.9. Питання  «Різне» включається до порядку денного кожного пленарного засідання незалежно від кількості питань, внесених на розгляд ради.

16.10. З врахуванням висновків комісії (комісій), голова ради приймає рішення про включення питання до порядку денного сесії.

16.11. На засіданнях президії, засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях  ради з питань порядку денного сесії доповідають розробники проектів рішень ради, зокрема:

16.11.1. проектів, розроблених районною державною адміністрацією – заступники голови районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, а у виняткових випадках – уповноважені ними особи;

16.11.2. проектів, розроблених фракціями -  керівники фракцій або уповноважені фракціями особи;

16.11.3. проектів, розроблених постійними комісіями або тимчасовими комісіями – голова комісії або уповноважена комісією особа.

16.12. У разі відсутності зазначених осіб на засіданні постійної комісії, комісія має право не розглядати питання, які пропонуються розробниками для внесення до порядку денного сесії ради.

16.13. У виняткових випадках, після видання розпорядження голови ради про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання, що потребують негайного розгляду.

         Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд на вимогу однієї із постійних комісій, депутатських фракцій ( груп), голови районної ради або голови районної державної адміністрації.

( із змінами згідно рішення 31 сесії № 322 від 20.12.2018 р.)

 

Стаття 17. Затвердження порядку денного сесії ради

 

17.1. Проект порядку денного сесії ради  обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів ради від загального складу.

 

Стаття 18. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

 

18.1. Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів на наступний календарний рік, який затверджується радою не пізніше 15 грудня поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» ( далі по тексту статті – Закон).

18.2. Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

18.3. Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», не пізніше 5–ти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення цього проекту регуляторного акта.

18.4. Розробник (виконавець) проекту регуляторного акта враховує  або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань,  одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.

18.5. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта районною державною адміністрацією здійснюється базове відстеження. Звіт про відстеження  результативності цього регуляторного акта оприлюднюється  у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.

18.6. У випадках, визначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується. Постійна комісія ради з питань  регламенту та депутатської діяльності, законності, адміністративно-територіального устрою забезпечує підготовку  експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону.

18.7. Голова постійної комісії ради, зазначеної в пункті  18.6 цієї статті, доповідає на пленарному засіданні ради, при представлені проекту регуляторного акта, висновки щодо його відповідності вимогам Закону, підготовлені на підставі аналізу регуляторного впливу  та експертного висновку.

 

Глава 2. ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ

 

Стаття 19. Відкриття та ведення пленарного засідання

 

19.1. Пленарні засідання ради  відкриває, веде і закриває голова ради або особа, визначена законодавством України. Засідання ради може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів ради від загального складу ради.

19.2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному засіданні ведення пленарного засідання ради доручається головою ради ( за відсутності голови ради чи особи, яка тимчасово виконує його обов’язки  - особою, визначеною депутатами у порядку прийняття рішень з процедурних питань) іншій особі, зазначеній у пункті 19.1 цієї статті.

 

Стаття 20. Реєстрація депутатів ради на пленарному засіданні ради

 

20.1. На початку кожного пленарного засідання ради виконавчий апарат  проводить реєстрацію депутатів ради.

20.2. Реєстр передається головуючому на пленарному засіданні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів.

20.3. Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання ради неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів ради, головуючий на пленарному засіданні ради може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками фракцій та груп, або встановлює інший день проведення пленарного засідання ради з обов’язковим дотриманням вимог цього регламенту щодо підготовки пленарного засідання ради.

20.4. Перед проведенням голосування щодо проектів рішень головуючий на пленарному засіданні ради на вимогу депутатів ради проводить  із залученням Лічильної комісії перевірку кількості депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні ради, визначення кворуму. Якщо голосування не може проводитися у зв’язку із  відсутністю на пленарному засіданні ради необхідної кількості депутатів ради, головуючий на пленарному засіданні ради відкладає пленарне засідання ради або закриває його.

 

Стаття 21. Повноваження головуючого на пленарному засіданні ради

 

21.1. Головуючий на пленарному засіданні ради:

21.1.1. відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;

21.1.2. виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву та їх ініціаторів;

21.1.3. організовує розгляд питань;

21.1.4. повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

21.1.5. надає слово для доповіді( співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

21.1.6. створює рівні можливості депутатам ради для участі в обговоренні питань;

21.1.7. ставить питання на голосування, оголошує його результати;

21.1.8. забезпечує дотримання цього регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні ради;

21.1.9. вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання ради( якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими);

21.1.10. вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні ради;

21.1.11. має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні ради;

21.1.12. до початку розгляду питань порядку  денного робить повідомлення депутатам ради;

21.1.13. здійснює інші повноваження в межах цього регламенту.

21.2. Під час пленарного засідання ради головуючий на пленарному засіданні ради не коментує і не робить висновків щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, передбачених регламентом.

 

Стаття 22. Секретаріат пленарного засідання

 

22.1. За пропозицією головуючого або депутатів ради на кожному пленарному засіданні ради більшістю голосів депутатів ради від зареєстрованих на пленарному засіданні, обирається секретар пленарного засідання.

22.2.  Секретар пленарного засідання ради надає допомогу головуючому у проведенні сесії, веде реєстрацію листів, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії, забезпечує передачу цих документів головуючому, який оголошує на пленарному засіданні ради звернення депутатів ради, подані у письмовій формі, а також здійснює підрахунок голосів депутатів під час голосування і прийняття рішень ради.

 

Стаття 23. Лічильна комісія

 

23.1. Лічильна комісія обирається для організації проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів, а також у випадках, передбачених п.36.1. ст.36 регламенту, на кожному пленарному засіданні, на якому виникає необхідність проведення таємного голосування або здійснення підрахунку голосів за допомогою Лічильної комісії.

23.2. Лічильна комісія обирається радою з числа депутатів ради на підставі пропорційного представництва від різних партій шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.

23.3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.

23.4. До складу лічильної комісії не може входити депутат ради, щодо якого:

23.4.1.поставлено на голосування питання про недовіру, якщо цей депутат одночасно є головою відповідної районної державної адміністрації;

23.4.2. поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень;

23.4.3.  вирішується питання про обрання на посаду ( звільнення з посади) в органі місцевого самоврядування або комунальному підприємстві, установі, організації;

23.4.4. вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

23.4.5. депутати ради, кандидатури  яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

 

Стаття 24. Порядок розгляду питань порядку денного сесії

 

24.1. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії ради. Головуючий повідомляє про назву, кількість варіантів редакцій рішення, яке підлягає розгляду, та про порядок розгляду питання.

24.2. Головуючий на пленарному засіданні за рішенням ради може об’єднати  обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного. Рішення про об’єднання  обговорення приймається у порядку, визначеному для розгляду процедурних питань.

 

Стаття 25. Порядок надання слова

 

25.1. Доповіді, співдоповіді виголошуються з трибуни. Виступи під час обговорення питань, заяви, запити, як правило, виголошуються з трибуни.

25.2. Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чинного законодавства України, регламенту, правил етики та дисципліни.

25.3. Якщо головуючий на пленарному засіданні ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі  виступу від депутатської групи та фракції – зазначає і  її назву.

25.4.Запис на виступ з будь – якого питання порядку денного пленарного засідання ради в межах часу, передбаченого ст.26 цього регламенту, здійснюється під час розгляду відповідного питання порядку денного за особистою письмовою заявою депутата ради на виступ після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання.

25.5. Черговість виступів формується в порядку надходження заяв на виступ.

25.6. За усним зверненням депутата ради, перед тим, як головуючий на пленарному засіданні оголосить про припинення обговорення  питання, депутату може  бути надане слово з місця для висловлення позиції:

25.6.1. з мотивів голосування;

25.6.2. для оголошення процедурного питання;

25.6.3. для репліки;

25.6.4. для застережень.

25.7. Виступ депутата у такому випадку не може перевищувати 1 (однієї) хвилини.

 

Стаття 26. Визначення часу для виступів на сесії ради

 

26.1.  Для доповіді надається до 20  хвилин, для співдоповіді , інформацій – до 10 хвилин.

26.2. Кожна з депутатських фракцій та груп, сформована відповідно до регламенту, має гарантоване право задати запитання доповідачу    

   ( співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. Для виступу надається до 5 хвилин.

26.3. Кожен бажаючий має право поставити доповідачу або співдоповідачу запитання по суті доповіді. Запитання ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам ради ( в порядку надходження) від різних зареєстрованих депутатських фракцій та груп. Депутат ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим у обговоренні запитання  не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на пленарному засіданні ради.

26.4.  Для відповіді на запитання надається до 10 хвилин.

26.5. Для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування окремих положень проектів рішень, для заяв, внесення запитів депутатам надається час тривалістю до 5 хвилин.

26.6.  Для виступів в питанні «Різне» порядку денного надається до 3 хвилин.

26.7. Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок та виступів з місця – 1 хвилина.

26.8. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на пленарному засіданні вважає, що рада отримала з цього питання достатньо інформації. він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

 

Стаття 27. Право депутата на виступ

 

27.1. Ніхто з присутніх на пленарному засіданні ради не може виступати без дозволу головуючого.

27.2. Головуючий на пленарному засіданні ради надає слово виступаючим з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова, та із забезпеченням виступів представників від різних груп  та фракцій, якщо інше не встановлено цим регламентом. Головуючий на пленарному засіданні ради, за погодженням з радою, може визначити іншу черговість виступаючих.

27.3.Депутат ради в будь – який момент може відмовитися від свого запису на виступ. У разі відсутності депутата ради в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова.

27.4. Особа може виступити на пленарному засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

 

Стаття 28. Порядок розгляду та обговорення питання

 

28.1. За пропозицією головуючого визначається загальний час обговорення питання. Визначення часу на обговорення належить до категорії процедурних питань.

28.2. Розгляд та обговорення питання на пленарному засіданні ради, як правило включають:

28.2.1. доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

28.2.2. співдоповіді ( за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

28.2.3. виступи депутатів ради з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів ради разом з висновком відповідної комісії;

28.2.4. внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладених питань про неприйнятність рішень, якщо такі є;

28.2.5.виступи по одному представнику від постійних комісій або тимчасових контрольних комісій, якщо висновки цих комісій щодо обговорюваного питання чи пропозиції не були поширені серед депутатів ради згідно з поданням комісії;

28.2.6. виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської фракції і групи;

28.2.7. виступи депутатів ради;

28.2.8. оголошення головуючим на пленарному засіданні ради про припинення обговорення та повідомлення про тих, хто виступили і записалися на виступ;

28.2.9. внесення депутатами ради пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення ( крім тих, що вносяться у спеціально встановленому порядку);

28.2.10. заключне слово співдоповідачів і доповідача;

28.2.11. уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

28.2.12.виступ депутата ради – ініціатора внесення пропозиції, з підстав, передбачених п. 25.6 ст.25 регламенту ради;

28.2.13. виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи;

28.2.14. виступи з мотивів голосування по одному депутату від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи, якщо вони мають протилежну точку зору щодо виголошеної на засіданні ради думки депутатської фракції чи групи;

28.2.15. виступи депутатів ради з мотивів голосування.

28.3. Окрема думка депутата ради щодо висновків та рекомендацій постійної комісії ради, до складу якої він входить, викладена письмово, доводиться до відома ради на пленарному засіданні ради спільно з висновками та рекомендаціями постійної комісії ради, яких вона стосується.

 

Стаття 29. Закінчення обговорення питання

 

29.1. Тексти виступів депутатів ради, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні бути включені до стенограми засідання, якщо вони подаються секретарю сесії ради одразу ж після закінчення пленарного засідання ради.

29.2.  Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні ради оголошує про припинення обговорення.

 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.

 

Стаття 30. Загальні положення порядку голосування

 

30.1. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, як правило, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Після закінчення часу для обговорення питання головуючий на пленарному засіданні ради оголошує про перехід до голосування.

Проект рішення ради спочатку приймається за основу. Якщо проект, внесений ініціаторами розгляду питання, не набрав необхідної кількості голосів, то, за наявності альтернативних проектів з одного питання, вони ставляться на голосування в порядку надходження.

У випадку, коли жоден з проектів не набрав необхідної кількості голосів, сесія утворює узгоджувальну комісію у складі депутатів, які є прихильниками усіх проектів, для вироблення компромісного варіанту. При необхідності, для роботи узгоджувальної комісії, може оголошуватися перерва в роботі сесії.

Пропозиції, доповнення, зміни і зауваження до проекту рішення, а також до програм, заходів, що приймаються, подаються секретарю сесії в письмовій формі за підписом депутата. Ці пропозиції голосуються тільки після того, як проект рішення буде прийнятий за основу.

Кожна поправка голосується окремо. Якщо ж з одного питання внесено кілька поправок, то голосуються ті з них, прийняття чи відхилення яких знімає питання про інші поправки. Якщо автор поправки наполягає на виступі, головуючий надає йому слово тривалістю до 3 хвилин.

Після голосування усіх поправок голосується кожний пункт чи стаття та   проект рішення в цілому.

30.2. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує початок голосування та вид голосування, якщо з приводу процедури  голосування є спеціальні вимоги або якщо від депутатів надійшли пропозиції щодо зміни виду голосування.

 

Стаття 31. Черговість голосування альтернативних проектів рішень, пропозицій та поправок

 

31.1. У першу чергу на голосування ставиться проект рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від депутата, постійної комісії та інших осіб, які готували проекти цих документів. У разі надходження інших ( альтернативних) проектів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.

31.2. Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні ( в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставиться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

 

Стаття 32. Вимоги до процедури голосування.

 

32.1. Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.

32.2. У разі, коли щодо проекту рішення або щодо питання, яке виноситься на розгляд ради, проводилася експертиза, громадські слухання, консультації тощо після проголошення змісту питання, головуючий оголошує текст висновку експертизи, слухань, обговорень тощо, і тільки потім проголошує проект рішення та ставить питання на голосування.

32.3. Голосування здійснюється депутатами ради особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці.

32.4. Депутат, голова ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

32.5. При голосуванні щодо прийняття, внесення змін та або скасування актів нормативного характеру депутати ради не зобов’язані утримуватись від голосування навіть за умови наявності потенційного конфлікту інтересів з питань, які може спричинити у майбутньому нормативно – правовий акт, що виноситься на голосування.

32.6. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні ради про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

32.7. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.

32.8.  У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

 

Стаття 33. Загальні вимоги до рішення ради

 

33.1. Рішення ради з будь – якого питання приймається на її пленарному засіданні після обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні ради допускається лише у випадках, передбачених регламентом, або якщо жоден з депутатів ради не заперечує на пленарному засіданні ради проти прийняття рішення без обговорення.

33.2. Рішення ради ( крім рішень з процедурних питань) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу ради. Питання, для прийняття яких необхідна інша кількість голосів,  визначаються законодавством та цим регламентом.

33.3. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, що фіксується у протоколі пленарного засідання ради.

33.4. За пропозицією депутата або за власною ініціативою головуючий може поставити на голосування процедурне питання про повернення до повторного розгляду рішення, яке вже виносилося на розгляд.

 

 

Стаття 34. Рішення ради з процедурних питань.

 

34.1.   Рішення ради з процедурних питань приймається більшістю голосів депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні ради.

34.2. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні ради, а також зазначені як такі в регламенті.

34.3.  Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів ради від загального складу ради.

 

Стаття 35. Протокол сесії.

 

35.1. Засідання сесії ради протоколюється. Ведення та оформлення протоколу здійснює виконавчий апарат ради.

35.2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання ради, зокрема ( але не виключно):

35.2.1. відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання ради;

35.2.2. кількість депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні ради;

35.2.3. питання порядку денного пленарного засідання ради та ті з них, які винесені на голосування;

35.2.4. прізвище, ім’я, по батькові головуючого на пленарному засіданні ради і виступаючих;

35.2.5. прізвище, ім’я, по батькові депутата( депутатів), які утрималися від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд.

35.3. Протокол сесій та прийняті рішення підписуються особисто головою районної ради, а у разі його відсутності – заступником голови районної ради, а у  випадку, передбаченому  п.11.1 статті 11 регламенту, - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

35.4. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим регламентом.

 

Стаття 36. Відкрите голосування. Відкрите поіменне голосування.

 

  1. 36.1. Для прийняття рішень, з'ясування  волевиявлення депутатів ради на пленарних засіданнях ради проводиться відкрите  поіменне голосування. Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією, утвореною у порядку передбаченому ст. 23 цього регламенту. Депутат районної ради здійснює своє волевиявлення особисто шляхом підняття картки відповідного кольору: картка червонного кольору – «ПРОТИ» підтримання рішення,  жовтого  –«УТРИМАЛИСЯ», зеленого  – «ПІДТРИМАЛИ» рішення.
  2. 36.2. Дані про результати поіменного голосування роздруковуються відразу після закриття пленарного засідання і надаються виконавчим апаратом ради уповноваженим представникам депутатських фракцій та груп, а також депутатам ради, за їх письмовим зверненням.

(зі змінами згідно рішення 4 сесії  № 56 від 03.03.2016 р.)

 

Стаття 37. Загальні положення про таємне голосування.

 

37.1. Таємне голосування обов’язково  проводиться у випадках, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» а також при розгляді питання про обрання заступника керівника виконавчого апарату».

37.2. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє виконавчий апарат ради за дорученням голови ради або іншої особи, яка скликала пленарне засідання ради.

37.3. До бюлетеня для таємного голосування з питань про обрання на посаду голови районної ради, заступника голови районної ради, заступника керівника виконавчого апарату  районної ради включаються всі депутати ради, які дали згоду балотуватися і кандидатури яких було висунуто у встановленому законами порядку. Самовідвід кандидатів приймається радою без голосування за усною заявою депутата, зафіксованою у протоколі.

37.4.  Для протоколювання процедури таємного голосування та підрахунку голосів під час таємного голосування обирається лічильна комісія. Порядок обрання лічильної комісії визначений ст. 23 регламенту.

37.5. Протоколи лічильної комісії про затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів беруться радою до відома та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання ради.

37.6. Таємне голосування має здійснюватися депутатом ради особисто без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

(зі змінами згідно рішення 4 сесії  № 56 від 03.03.2016 р.)

 

Стаття 38. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування.

 

38.1. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування – обрання, призначення, затвердження, дострокове припинення повноважень тощо.

38.2. Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь ( висловити чітку позицію з волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, має бути розміщений графічний знак ( трикутник, квадрат, коло тощо),    за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє  волевиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів відповідей ( «так», «ні», «утримався»), проти такого питання у бюлетені має бути розміщено кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді. Варіанти відповіді та графічні символи мають бути розміщені таким чином, аби унеможливити їх  неоднозначне розуміння та уникнути плутанини щодо того, яку відповідь надає депутат, роблячи позначку поруч (навколо) відповідного символу  ( варіанту відповіді).

38.3. Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради, покладається на апарат ради. Доручення про виготовлення бюлетенів для таємного голосування дає голова ради або інша особа, на вимогу якої скликане пленарне засідання ради. У випадку проведення першого засідання ради нового скликання бюлетені для голосування виготовляються апаратом ради за доручення голови лічильної комісії одразу після обрання комісії,  для чого у пленарному засіданні оголошується перерва.

38.4. Виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені для таємного голосування передаються представником апарату ради голові лічильної комісії одразу після її обрання. Лічильна комісія перевіряє, чи відповідають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради.

38.5. Якщо виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені не відповідають вимогам, передбаченим чинним законодавством чи цим регламентом, у засіданні ради оголошується перерва для виготовлення нових бюлетенів для таємного голосування за формою, встановленою лічильною комісією. Нові бюлетені виготовляються виконавчим апаратом ради під контролем уповноваженого представника ( представників) лічильної комісії.

38.6. Недійсними вважаються бюлетені:

38.6.1.  невстановленого зразка;

38.6.2.  в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;

38.6.3   у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

38.6.4.  з яких неможливо з’ясувати волевиявлення  депутата ради;

38.6.5. до яких додатково вписані прізвища, не погоджені на пленарному засіданні.

38.7. Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх  видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

 

Стаття 39. Процедура таємного голосування.

 

39.1. Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів ради. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

39.2. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін для таємного голосування згідно з реєстру про одержання бюлетеня для таємного голосування.

39.3. Кожному депутату ради після проставлення особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня для таємного голосування лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.

39.4. Голосування проводиться у кабіні для таємного голосування і здійснюється проставленням у бюлетені позначки навпроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує ( проставлення позначки навпроти відповіді «так», «ні», « утримався» - якщо питання передбачає кілька варіантів відповіді). Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитись біля кабіни для таємного голосування.

 

Стаття 40. Повторне таємне голосування.

 

40.1. У разі, коли  бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів ради від загального складу ради,  голосування визнається таким, що не відбулося, та призначається повторне голосування.

40.2. Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур, а необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.

40.3. Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

 

  

Стаття 41. Підведення підсумків таємного голосування.

 

41.1. Підрахунок голосів таємного голосування здійснюється лічильною комісією відкрито.

41.2. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі члени. У разі незгоди будь – кого з членів лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій  формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні ради.

41.3. Про результати таємного голосування голова лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні ради, відповідає на запитання депутатів ради.

 

Стаття 42. Наслідки порушення порядку таємного голосування.

 

42.1. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголошуються лічильною комісією недійсними.

42.2. Про порушення лічильна комісія доповідає раді. Якщо при визначенні результатів голосування порушено порядок визначення результатів голосування за процедурним рішенням ради проводиться повторне голосування.

 

 

ГЛАВА 4.НАБРАННЯ ЧИННОСТІ РІШЕННЯМИ РАДИ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ РАДИ.

 

 

Стаття 43. Набрання чинності рішеннями ради.

 

43.1.  Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено  пізніший строк введення цих актів у дію.

43.2.  Рішення ради нормативно-правового характеру  оприлюднюються на офіційному сайті Ямпільської районної ради.

43.3. Рішення  ради з бюджетних питань  оприлюднюються шляхом розміщення у районній газеті «Ямпільські вісті»  ( далі- газета). За  рішенням ради з метою економії бюджетних коштів у газеті може бути оприлюднений  лише текст самого рішення (без додатків). У такому випадку у випуску газети, у якому оприлюднений текст рішення , після публікації розміщується інформація про спосіб оприлюднення додатків до рішення. Рішення вважається таким, що набуло чинності з моменту виходу у світ випуску газети, у якому  розміщений текст рішення ( у тому числі без додатків), якщо більш пізній строк набрання чинності не визначений у самому рішенні.

 

Стаття 44. Внесення змін до рішень ради.

 

44.1. За мотивованим поданням голови ради, його заступника, постійної комісії, інших суб’єктів , що  відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  є ініціаторами і розробниками проекту рішення , рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення ради.

44.2. Рада може змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з  будь-яких питань, що належить до її компетенції, крім випадків, передбачених п.44.3. ст.44 регламенту.

44.3. Рада не може вносити зміни та/або  доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо  відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та  охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують  проти їх зміни чи припинення. Таким чином, за загальним правилом  рішення ради ненормативного характеру не можуть бути змінені та/або  доповнені радою після їх виконання.

44.4. Профільна постійна комісія ради попередньо  розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше  прийнятих радою рішень.

44.5. Рішення про внесення  змін та/або доповнень  до раніше  прийнятого  рішення  ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні зміни та/або доповнення.

44.6. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення , щодо якого вносяться зміни та/або доповнення.

 

Стаття 45. Скасування рішень ради.

 

45.1. За мотивованим поданням голови ради, його заступника, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, рада може скасувати раніше прийняте рішення.

45.2. Рада може скасовувати свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п.45.3 ст.45 регламенту.

45.3. Рада не може скасовувати свої рішення ненормативного  характеру, якщо  відповідно до приписів цих  рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних  суб’єктивних прав  та охоронюваних законом  інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

 

 

ГЛАВА 5. ПИТАННЯ ДИСЦИПЛИНИ ТА ЕТИКИ.

 

Стаття 46. Дисципліна та етика на сесіях районної ради.

 

46.1. На пленарному засіданні ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати  до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості  та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні ради після попередження  промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право  припинити його виступ, а у разі не реагування на попередження головуючого – позбавити його права виступу на  пленарному засіданні з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець  може  бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу  на поточному пленарному засіданні ради.

46.2. Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка  виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми пленарного засідання ради.

46.3. Під час  пленарного засідання ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які  перешкоджають  викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

46.4. Якщо депутат  своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий  попереджає його  персонально  і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисципліни  або  перешкоди проведенню засідання  головуючий може оголосити перерву та запросити правоохоронні органи для встановлення порядку або ж закрити засідання.

46.5. Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійних комісій чи  тимчасових контрольних комісій, робочих груп, фракцій, мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення  до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

( із змінами згідно рішення 11 сесії № 154 від 14.03.2017р.)

 

РОЗДІЛ 3. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ.

 

Глава 1. ГОЛОВА РАДИ, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ, ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ.

(зі змінами згідно рішення 4 сесії  № 56 від 03.03.2016 р.)

 

 

Стаття 47. Правові засади статусу і діяльності голови ради та його  заступника, заступника керівника виконавчого апарату.

 

47.1. Повноваження голови ради, заступника голови  районної ради, заступника керівника виконавчого апарату  визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», « Про засади  державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

47.2. Голова ради, заступник голови районної ради,  заступник керівника виконавчого апарату працюють у раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної  практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів  підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

(зі змінами згідно рішення 4 сесії  № 56 від 03.03.2016 р.)

 

Стаття 48. Порядок обрання голови ради.

 

48.1. Голова ради обирається радою на строк її  повноважень виключно таємним  голосуванням із застосуванням бюлетенів.

48.2. Рішення  про обрання голови ради вважається прийнятим, якщо  за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

48.3. До початку обговорення висунутих кандидатур у постійних комісіях, депутатських фракціях та групах (крім першої сесії) виконавчий апарат ради  поширює серед депутатів ради інформаційні матеріали про кожного  з кандидатів, що надійшли від комісії, до компетенції якої входять  питання  депутатської етики.

48.4. Кандидати виступають на пленарному засіданні ради з доповідями про програми майбутньої діяльності  і відповідають на запитання ( в порядку висунення їх кандидатур). У виступах депутатів ради всі кандидатури  обговорюються одночасно. Депутати ради мають  право висловлювати думку щодо їх програм, їх політичних , ділових та особистісних якостей, агітувати за або проти кожного  з них. Головуючий на пленарному засіданні ради, з урахуванням черговості депутатів ради на виступ, надає рівні можливості для виступаючих за кожного  кандидата. У заключному слові кожен кандидат також дає згоду на включення своєї кандидатури до бюлетеня  для таємного голосування або заявляє про самовідвід; про самовідвід він може заявити в будь-який час перед  цим, для чого головуючий на пленарному засіданні ради надає йому слово позачергово.

48.5.Таємне голосування щодо кандидатур та визначення результатів і наслідків голосування проводиться  відповідно до порядку, встановленого цим Регламентом.

48.6.У разі, коли кандидатів на посаду голови ради не було обрано, проводиться нове голосування  з додержанням положень, зазначених у пунктах 48.1. цієї статті.

 

Стаття 49. Повноваження голови ради.

 

49.1.Голова ради відповідно до своїх повноважень:

49.1.1. скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається  внести на розгляд ради, веде засідання ради;

49.1.2. забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до  виконавців, організує контроль за їх виконанням;

49.1.3. представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови районної ради, заступника керівника виконавчого апарату; вносить на  затвердження  ради пропозиції щодо структури виконавчого апарату ради, витрат на її утримання; (зі змінами згідно рішення 4 сесії  № 56 від 03.03.2016 р.)

49.1.4. вносить раді пропозиції щодо  утворення і обрання постійних комісій ради;

49.1.5. координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

49.1.6. організовує надання депутатам ради допомоги у здійсненні ними  своїх повноважень;

49.1.7. організовує роботу президії ради;

49.1.8. призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату  ради;

49.1.9.здійснює керівництво виконавчим  апаратом ради;

49.1.10. є розпорядником коштів, передбачених на  утримання ради та її виконавчого апарату;

49.1.11. підписує рішення  ради, протоколи сесій ради;

49.1.12. забезпечує роботу по розгляду звернень громадян; веде особистий прийом громадян;

49.1.13. забезпечує гласність у роботі ради та її органів, оприлюднює рішення ради;

49.1.14. представляє раду у відносинах з державними органами , іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями  громадян, трудовими колективами, адміністрацією установ, організацій і  громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

49.1.15. звітує перед радою про свою діяльність  не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини  депутатів - у визначений радою термін;

49.1.16. вирішує інші питання, доручені йому радою.

49.2. Голова ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

 

Стаття 50. Порядок припинення повноважень голови ради.

 

50.1.Голова ради здійснює свої повноваження  до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених  пунктами 50.2.,50.3.,50.5.цієї статті. Голова ради  вважається  звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови ради.

50.2.У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою шляхом  таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш  як третини депутатів від загального складу ради.

         Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.

50.3. Повноваження голови ради також вважаються  достроково припиненими  без припинення повноважень депутата ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення  ним повноважень голови ради, а також у інших передбачених Законом випадках.

50.4. Зазначені у п.50.3. ст.50 цього регламенту повноваження голови ради припиняються, а відповідна  особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

50.5.У випадках, коли повноваження голови ради припиняються у зв’язку із набранням сили обвинувального акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення  повноважень вважається день набрання чинності  таким рішенням.

 

Стаття 51. Порядок обрання заступника голови ради.

 

51.1. Заступник голови  районної ради, заступник керівника виконавчого апарату    обираються радою в межах  строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування.

51.2. Рішення про обрання заступника голови районної ради, заступника керівника виконавчого апарату  ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала  більшість депутатів від загального складу ради.

51.3. У разі, коли кандидатів на посаду заступника голови районної ради,  заступника керівника виконавчого апарату  не було обрано, проводиться нове  голосування з додержанням положень, зазначених у пункті 51.1. цієї статті.

(зі змінами згідно рішення 4 сесії  № 56 від 03.03.2016 р.)

 

 

Стаття 52. Повноваження заступника голови ради.

 

52.1. Заступник голови ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради або дострокового припинення повноважень заступника голови ради.

52.2. Заступник голови ради здійснює повноваження голови відповідної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов’язків з інших причин.

52.3. За дорученням голови ради його заступник:

52.3.1.координує  роботу відповідних постійних комісій ради та сприяє організації виконання їх рекомендацій;

52.3.2. веде організаційну роботу з питань взаємодії ради з органами виконавчої влади;

52.3.3. організовує роботу з питань взаємодії з органами місцевого самоврядування, надання методичної  допомоги щодо  виконання спільних програм та договорів;

52.3.4. представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднання громадян,  трудовими колективами, адміністраціями підприємств, установ, організацій  і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

52.3.5. веде особистий прийом громадян, в тому числі з виїздом у  населені пункти району, та забезпечує роботу щодо розгляду звернень громадян;

52.3.6. звітує перед радою про свою діяльність та про виконання доручень ради;

52.3.7. бере участь у розробці планів роботи ради та її президії;

52.3.8.  готує пропозиції до проекту кошторису витрат ради та матеріали до звіту про його виконання;

52.3.9.  сприяє роботі депутатських груп та фракцій щодо здійснення в раді їх функцій;

52.3.10. організовує роботу з навчання депутатів ради, працівників виконавчого апарату ради.

52.4. Заступник голови ради за дорученням голови ради виконує  й інші обов’язки.

 

Стаття 52-1.  Повноваження заступника керівника виконавчого апарату

52.1.1.  Заступник керівника виконавчого апарату здійснює свої повноваження до припинення повноважень депутата ради або дострокового припинення повноважень заступника керівника виконавчого апарату. В межах своєї компетенції   здійснює контроль за дотриманням вимог Закону України „Про місцеве самоврядування  в Україні”, інших нормативних  актів.

52.1.2. Спільно з заступником голови районної ради,  відділами районної ради забезпечує організацію та підготовку проведення пленарних засідань,  нарад та інших заходів, які проводяться районною радою, візує документи ради.

52.1.3. Забезпечує роботу з підготовки і проведення виборів та референдумів.

52.1.4. Вирішує питання взаємодії виконавчого апарату районної ради  з відповідними службами  райдержадміністрації, міською,  сільськими радами.

52.1.5. Забезпечує формування планів роботи районної ради, контролює    редагування, реєстрацію та підготовку рішень районної ради. Забезпечує організаційну роботу по підготовці проектів рішень ради, її постійних  комісій, планів роботи ради та контролює їх виконання,           розпоряджень голови районної ради та їх своєчасне розсилання адресатам.

52.1.6.  За  дорученням голови  ради вивчає, аналізує депутатські  звернення, запити, які надходять в усній або письмовій формі  в районну раду, забезпечує своєчасний їх розгляд, готує по них відповідні пропозиції.  

52.1.7.Узгоджує графіки проведення сесій місцевих рад, сходів громадян, зустрічей з депутатами, виборцями.

52.1.8.Забезпечує інформування роботи органів місцевого самоврядування через засоби  масової інформації.

52.1.9. Вивчає, аналізує стан справ, результати роботи  виконавчого апарату районної ради, вживає заходів щодо підвищення ефективності, встановлює ступінь відповідальності працівників виконавчого апарату за доручені напрямки роботи. 

52.1.10. Готує виступи  керівництву ради до урочистих дат, професійних свят,   інформацію про роботу ради в міжсесійний період.

52.1.11. Аналізує діяльність органів місцевого самоврядування району, надає їм необхідну консультативно-методичну  допомогу з питань організаційної роботи.

52.1.12. Аналізує протоколи сесій, інші розпорядчі документи  органів місцевого самоврядування. Готує необхідні довідкові матеріали.

52.1.13. Здійснює контроль та організацію виконання рішень сесій районної ради покладених на постійні комісії.

52.1.14. Здійснює  організаційне,  аналітичне забезпечення діяльності постійних комісій районної ради. Забезпечує  доведення рішень ради до виконавців та заявників, а також до органів, підприємств, установ та організацій,  яких стосуються рішення.

52.1.15. Готує проекти розпорядчих документів ради.

52.1.16. Сприяє депутатам районної ради у проведенні звітів і зустрічей з                                                            виборцями, готує необхідні довідкові матеріали.

52.1.17.Організовує роботу по підготовці  статистичних звітів  про діяльність  місцевих рад, постійних комісій, депутатів, інших статистичних даних.

52.1.18. Проводить навчання на менше двох раз на рік з виконавчим апаратом районної ради.

52.1.19. Готує та проводить наради раз на квартал з виконавчим апаратом районної ради, бере участь у роботі з добору, розстановки і підвищення кваліфікації  кадрів  виконавчого апарату районної ради.

52.1.20. В межах своєї компетенції повідомляти   керівництву про  всі виявлені недоліки  в роботі та вносити пропозиції щодо їх усунення.

52.1.21. Веде контроль за організацією оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті районної ради.

52.1.22. Організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити щодо отримання публічної інформації, що надходять до Ямпільської районної ради,  а також надає консультації при оформленні таких запитів; заступник керівника виконавчого апарату за посадою є відповідальною особою з питань запитів на інформацію (згідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"). 

(зі змінами згідно рішення 4 сесії  № 56 від 03.03.2016 р.)

 

 

Стаття 53. Порядок дострокового припинення повноважень заступника голови районної ради, заступника керівника виконавчого апарату.

53.1. Повноваження заступника голови районної ради, заступника керівника виконавчого апарату можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради за рішенням ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення їх повноважень може бути  внесено на розгляд ради на вимогу  не менше як третини депутатів від  загального складу ради або голови ради.

Рішення про дострокове припинення  повноважень заступника голови районної ради, заступника керівника виконавчого апарату  у випадках, передбачених п.53.1. цієї статті, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

53.2.Повноваження заступника голови районної ради, заступника керівника виконавчого апарату можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради у разі  звернення з особистою заявою до ради про складення ним повноважень заступника голови районної ради, заступника керівника виконавчого апарату. Зазначені повноваження заступника голови районної ради, заступника керівника виконавчого апарату припиняються з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

53.3.У випадках, коли повноваження заступника голови районної ради, заступника керівника виконавчого апарату припиняються у зв’язку із набранням сили обвинувального акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або  займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень  вважається день набрання чинності таким рішенням.

53.4. У випадках, передбачених п.53.1.-53.3. цієї статті, відповідна особа звільняється з посади заступника голови районної ради, заступника керівника виконавчого апарату з дня припинення її повноважень.

 (зі змінами згідно рішення 4 сесії  № 56 від 03.03.2016 р.)

 

 

Глава 2. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ.

 

Стаття 54. Загальні умови створення постійних комісій ради.

 

54.1. Склад постійних комісій ради обирається з числа депутатів ради не пізніше ніж на другій сесії ради нового скликання на строк її повноважень згідно з рішенням ради про утворення постійних комісій.

54.2. Створення постійних комісій ради здійснюється після формування і реєстрації депутатських фракцій та груп. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані голова ради та заступник голови ради, заступник керівника виконавчого апарату. (зі змінами згідно рішення 4 сесії  № 56 від 03.03.2016 р.)

54.3. Питання утворення, обрання і ліквідація постійних комісій, зміни їх складу, обрання голів постійних комісій вирішуються виключно на пленарних засіданнях ради.

54.4. Рівність депутатів в раді і запобігання корупційним небезпекам досягається ротаціями керівного складу постійних депутатських комісій ради. Ротації (перевибори) заступників та секретарів комісії проводяться самою постійною комісією щоразу після обрання (переобрання) голови комісії.

54.5. Засідання постійних комісій ради протоколюється .

54.6. Висновки, рекомендації та протоколи засідань постійних комісій ради зберігаються весь термін діяльності ради відповідного скликання, а потім передаються до архіву. Діловодство постійних комісій ради забезпечують їх голови та секретарі.

54.7. Інші питання, пов’язані з порядком створення, повноваженнями та діяльністю постійних комісій, визначаються Положенням про постійні комісії ради, рішенням ради.

( із змінами згідно рішення 11 сесії № 154 від 14.03.2017р.)

 

Стаття 55. Склад постійних комісій ради

 

55.1. Рада обирає постійні комісії у складі: голови та членів комісії. Склад постійних комісій обирається радою за пропозицією голови ради з урахуванням представництва фракцій та груп.

55.2. Депутат ради може бути членом лише однієї постійної комісії, не враховуючи членства у лічильній комісії та інших тимчасових комісіях.

55.3.  Всі члени комісій мають рівні права.

55.4. У випадках, визначених регламентом, зміна в персональному складі постійних комісій вважається такою, що відбулася, після прийняття радою відповідного рішення.

 

Стаття 56. Порядок обрання складу постійних комісій ради

 

56.1. За пропозицією голови ради склад постійних комісій ради обирається за списком.

56.2. За результатами цього голосування оформляється відповідне рішення ради.

56.3. Персональний склад постійних комісій ради повинен містити:

- назву всіх постійних комісій;

- прізвища, імена, по батькові відповідних депутатів ради.

 

Глава 3. ПРЕЗИДІЯ РАДИ.

 

Стаття 57. Правовий статус та повноваження президії ради

 

57.1. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради, та вирішує інші питання за дорученням  ради.

57.2. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

57.3. До складу президії ради входять голова ради, заступник голови районної ради,  заступник керівника виконавчого апарату, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських фракцій і груп. (зі змінами згідно рішення 4 сесії  № 56 від 03.03.2016 р.)

57.4. Повноваження президії ради, порядок її створення та діяльність, завдання і компетенція визначається чинним законодавством, а також Положенням про неї, що затверджується рішенням ради, цим регламентом та рішеннями ради.

 

Глава 4. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ

 

Стаття 58. Правовий статус тимчасових контрольних комісій ради.

 

58.1. Тимчасові контрольні комісії ради обираються з числа її депутатів для здійснення контролю щодо конкретно визначених радою питань в межах повноважень місцевого самоврядування.

58.2.Про утворення тимчасової контрольної комісії рада приймає рішення, де визначає:

- назву тимчасової контрольної комісії;

- завдання, мету і коло питань, щодо контролю за якими тимчасова контрольна комісія створюється;

- кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії. Голову тимчасової контрольної комісії;

- термін діяльності тимчасової контрольної комісії ( на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);

- термін звіту тимчасової  контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує трьох місяців з дня утворення тимчасової контрольної комісії;

-  за необхідності – заходи щодо кадрового, матеріально – технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії.

58.3. Рішення ради про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше 1/3 депутатів ради від загального складу ради.

 

Стаття 59. Склад тимчасової контрольної комісії ради та режим її роботи.

 

59.1. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції.

59.2. Тимчасова контрольна комісія ради працює в режимі засідань, як правило, закритих.

59.3. Депутати ради, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку  з її роботою.

 

Стаття 60. Звіт та припинення роботи тимчасової контрольної комісії ради.

 

60.1. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії у відповідних постійних комісіях ради та на пленарному засіданні ради рада приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього термін її діяльності.

60.2.Повноваження тимчасової контрольної комісії вважаються припиненими у разі:

60.2.1. прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;

60.2.2. припинення повноважень ради.

 

РОЗДІЛ 4. ДЕПУТАТИ РАДИ, ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ.

 

Глава1. ДЕПУТАТИ РАДИ.

 

Стаття 61. Правові засади діяльності депутатів ради.

 

61.1. Порядок діяльності депутата  ради, його права, обов’язки та повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України « Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим регламентом.

61.2. Повноваження депутата районної ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії районної ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата районної ради.

61.3.Депутат ради є повноважним і рівноправним членом ради як представницького органу місцевого самоврядування.

61.5. Депутат ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

 

Стаття 62. Посвідчення та нагрудний знак депутата ради

 

62.1. Депутату ради після визнання їх повноважень надається:

62.1.1. тимчасове посвідчення про реєстрацію депутата ради, видане районною виборчою комісією;

62.1.2.  посвідчення депутата ради за підписом голови ради;

62.1.3.  видається також нагрудний знак «Депутат районної ради».

 

Стаття 63. Форми роботи депутата ради

 

63.1. Діяльність депутата в раді включає:

63.1.1.  участь у пленарних засіданнях ради;

63.1.2. участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій ради, їх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь – яких інших комісій – з правом дорадчого голосу;

63.1.3. участь у засіданнях президії ради з правом  дорадчого голосу, якщо він не є членом президії ради;

63.1.4. виконання доручень ради та її органів;

63.1.5.  роботу над проектами рішень, документами ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;

63.1.6. роботу з населенням району.

63.2. Депутат ради зобов’язаний брати участь у пленарних засіданнях ради та засіданнях її органів, до яких його обрано.

 

Стаття 64. Депутатські фракції та групи.

 

64.1. Депутати ради об’єднуються у депутатські групи та фракції.

64.2. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами ради, які обрані за списками політичних партій, що за результатами виборів увійшли до складу ради.

64.3. Повна та скорочена назва депутатської фракції може збігатися з назвою відповідної партії.

64.4. Депутат ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

64.5. Депутатські групи та фракції формуються не менше як 5 депутатами ради для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень.

64.6. До складу депутатської групи входять позапартійні депутати ради та депутати, які представляють різні політичні партії. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.

64.7.  Депутати ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони  вирішують.

64.8. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.

64.9. Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення  з неї визначаються самою групою, фракцією.

 

Стаття 65. Порядок утворення депутатських фракцій та груп.

 

65.1. Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь – який час протягом строку повноважень ради даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.

65.2. При надходженні до ради письмового повідомлення на ім’я голови ради про сформування депутатської фракції та групи із зазначенням   її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також складу депутатів ради, які уповноважені представляти фракцію чи групу, це рішення головуючим на пленарному засіданні ради доводиться до відома депутатів ради. У такому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій чи груп.

 

Стаття 66. Права депутатських фракцій та груп.

 

66.1. Депутатські фракції чи групи попередньо обговорюють кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує районна рада.

66.2.  Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з кожного питання порядку денного на сесії ради.

66.3. Депутатські фракції та групи можуть об’єднувати  свої зусилля з іншими фракціями, групами для створення більшості  в раді чи опозиції.

66.4. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені територіальної громади та ради.

 

Стаття 67. Реорганізація, зміни і припинення діяльності депутатських фракцій, груп.

 

67.1.Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повноважень ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах ради, за винятком президії ради, чи з відступом від нього відповідно до рішення, прийнятого радою щодо такого представництва.

67.2. Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений представник повідомляє письмово голову ради. Це повідомлення підписує і депутат ради, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.

 

Стаття 68. Забезпечення діяльності депутатських фракцій та груп.

 

68.1. Голова ради забезпечує депутатські фракції та групи приміщення, необхідним обладнанням тощо, а також сприяє у здійсненні депутатськими фракціями та групами передбачених законами і цим регламентом функцій в раді.

 

Глава 2.ФОРМИ  РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ.

 

Стаття 69. Поняття депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення.

 

69.1.Депутати ради  відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право на депутатський запит, депутатське  запитання та депутатське звернення.

69.2.Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голови до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради, керівників підприємств, установ і організацій  незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території району.

69.3.Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми під час  пленарного засідання ради або засідання постійної комісії. Відповідь на депутатське запитання може  бути оголошеною на сесії ради або надана депутату ради в індивідуальному порядку. Депутатське запитання  не включається до порядку денного сесії ради, не обговорюється і рішення за ним  не приймається.

69.4.Депутатське звернення – в письмовій формі  вимога депутата ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх  посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та  організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

 

Стаття 70. Порядок подання та розгляд депутатського запиту.

 

70.1. Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів ради попередньо або на пленарному засіданні ради, як правило, у письмовій формі і з питань, які віднесені до відання ради.

70.2. При  розгляді депутатських запитів на пленарному засіданні ради головуючий оголошує стислий зміст запиту, кому він адресований та прізвища депутатів, які його підписали.

70.3.Розгляд депутатських запитів, як окреме питання, підлягає обов’язковому  включенню до порядку денного пленарного засідання ради після попереднього розгляду профільною постійною комісією.

70.4. У депутатському запиті зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові та посада осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата( депутатів), назва  депутатської фракції, дати  складання. Текст депутатського запиту долучається до протоколу сесії.

70.5. На вимогу депутат (депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для  пояснення та  додаткового обґрунтування необхідності такого запиту.

70.6. По кожному депутатському запиту рада приймає рішення.

70.7. Депутатський запит, за необхідності, обговорюється на пленарному засіданні ради.

70.8. Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення ради по запиту депутата ради.

 

Стаття 71. Відповідь на депутатський запит.

 

71.1.Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у  встановлений радою строк надати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату ради.

71.2.Якщо депутатський запит з об’єктивних причин  не може бути розглянуто у встановлений  радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані  письмово повідомити раду та депутата ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання депутатського запиту.

71.3.Відповідь на депутатський запит, на вимогу депутата, розглядається на пленарному засіданні ради.

71.4.Депутат ради має право дату оцінку відповіді на свій депутатський запит.

71.5.За результатами  відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому  наполягає не менше однієї чверті від зареєстрованих на пленарному засіданні  ради  депутатів ради.

71.6.Посадових осіб, до яких звернуто депутатський запит, завчасно інформують про дату та час  обговорення радою відповіді на депутатський запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути  присутні на цьому пленарному засіданні ради.

 

РОЗДІЛ 5. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАДИ.

 

Стаття 72. Статус та порядок утворення виконавчого апарату ради.

 

72.1. Виконавчий апарат утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням голови ради.

72.2. Діяльність виконавчого апарату ради здійснюється на підставі Положення про виконавчий апарат ради.

72.3.Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.

Стаття 73.  Повноваження виконавчого апарату ради.

73.1. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально - технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів ради, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків  з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, а також асоціаціями місцевого самоврядування. (зі змінами згідно рішення 4 сесії  № 56 від 03.03.2016 р.)

 

 

 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація