Ямпільська районна рада
Офіційний сайт
версія для людей з обмeженими можливостями
25 листопада 2020 року

Положення про постійні комісії

Додаток до  рішення № 5    1 сесії

                       районної ради 7 скликання

               2 пленарне засідання

від 20 листопада 2015 року

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії районної ради

Загальні положення

 

Це положення розроблено відповідно до ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Постійні комісії у своїй роботі керуються Конституцією України, Законами України, іншими нормативними актами, рішеннями ради та цим положенням.

Постійні комісії є органами ради, що обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішення ради та поданих нею рекомендацій, а також виконання доручень президії, виходячи з її повноважень.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією голови районної ради. Заступник голови та секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії. Всі члени  постійної комісії мають рівні права.

Всі інші питання структури вирішуються комісією згідно цього положення, регламенту ради та зазначеного вище Закону.

До складу комісії не може входити голова ради та його заступник. Депутат районної ради може бути обраним тільки до однієї постійної комісії.

Комісія є підзвітна раді та відповідальна перед нею.

Протягом строку своїх повноважень районна рада може утворювати нові комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

2. Організація роботи комісії

2.1.    Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

2.2.    Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій.

     За дорученням голови ради голова постійної комісії представляє раду у      відносинах з державними органами, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій тощо.

2.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар.

Основною формою діяльності комісії є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії. Члени комісій зобов’язані брати участь у засіданнях комісій, виконувати розпорядження та доручення голови.

2.4.Засідання можуть бути відкритими і закритими. Посадові та зацікавлені особи запрошуються на засідання заздалегідь. Комісія має право залучати до роботи в комісії працівників виконавчого апарату районної ради, управлінь та відділів райдержадміністрації.

2.5.Постійна комісія будує свою роботу на основі плану, який затверджується на її засіданні. При складанні плану роботи постійна комісія виходить із завдань, які стоять перед нею, та основних напрямків діяльності районної ради. Плани роботи підписує голова комісії.

2.6.За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а при його відсутності – заступником голови або секретарем.

2.7.Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.

2.8.Рекомендації комісії підлягають обов’язковому  розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.

2.9.За рішенням комісії для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

2.10.Питання, які належать до відання кількох комісій районної ради, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій

2.11.Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших постійних комісій  районної ради для попереднього обговорення.

2.12.Комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному цим положенням і Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи.

3.Основні принципи здійснення контролю

Комісія здійснює попередній, поточний і наступний фінансово-економічний контроль на засадах законності, обґрунтованості, гласності, об’єктивності в межах повноважень, визначених цим положенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України та іншими законами України.

4.Повноваження комісій

4.1.Постійна комісія з  питань  регламенту та

депутатської діяльності, законності, адміністративно-територіального устрою

4.1.1. Комісія за дорученням ради або за письмовим зверненням депутата, групи депутатів розглядає питання, пов’язані з депутатською діяльністю та додержанням норм депутатської етики, готує висновки з цих питань.

4.1.2.Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

  розробляє та подає свої пропозиції щодо режимних моментів роботи ради та її органів;
готує висновки з питань дострокового припинення повноважень депутата ради;
здійснює аналіз діяльності депутатів у роботі районної ради, її органів, подає свої пропозиції з цих питань голові ради або раді;
бере участь у підготовці та проведенні навчання депутатів районної ради та посадових осіб органів місцевого самоврядування;
 узагальнює пропозиції і зауваження депутатів, висловлені на сесіях районної ради, доводить їх до виконавців для вжиття заходів;

здійснює підготовку та контролює проведення звітів депутатів під час проведення “Депутатського тижня” та єдиного дня депутата в районі;

 - узагальнює пропозиції і зауваження, висловлені під час проведення єдиного дня депутата та депутатського тижня, доводить їх до виконавців;

  розглядає інші питання, які відносяться до відання комісії;
співпрацює з правоохоронними органами в питаннях профілактики злочинності в районі;
обговорює кандидатури, представлені до обрання народними засідателями, та подає раді проект рішення і рекомендації;
взаємодіє з органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, державною контрольно-ревізійною службою, іншими контролюючими органами, установами та організаціями;
попередньо розглядає подання та протести прокурора, готує по них проекти рішень.

- розробляє та подає свої пропозиції щодо адміністративно-територіального устрою району.

4.2.Постійна комісія з питань соціального захисту

та охорони здоров’я

4.2.1.Комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає питання соціального захисту  та охорони здоров’я , готує висновки з цих питань.

4.2.2.Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи

розглядає та подає висновки до проектів рішень ради щодо соціального захисту громадян похилого віку, який може забезпечуватись за рахунок власних коштів і благодійних надходжень;
співпрацює з галузевими управліннями районної державної адміністрації у питаннях соціального захисту населення і прав споживачів, зайнятості, роботи з ветеранами;
контролює виконання довгострокових програм з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, заходів з профілактики захворювань;
заслуховує звіти начальників управлінь райдержадміністрації в частині виконання делегованих повноважень щодо соціального захисту населення та охорони здоров’я ;
здійснює контроль за виконанням програм соціального і правового захисту пільгових категорій населення, в тому числі дотриманням законодавства в частині бронювання для них робочих місць;
здійснює контроль за достовірністю даних і документів, виданих для призначення державної допомоги сім ям     з дітьми;
сприяє видачі державної допомоги сім ям      з дітьми;
здійснює контроль за наданням інвалідам та іншим незахищеним верствам населення грошових виплат (пенсій, допоміг, одноразових виплат),
забезпеченням медикаментами, технічними й іншими засобами, включаючи автомобілі, крісла-коляски, протезно-ортопедичні вироби, друковані видання із спеціальним шрифтом, звукопідсилюючу апаратуру та аналізатори;
здійснює контроль за наданням інвалідам побутового, торговельного та іншого обслуговування;
здійснює контроль за виконанням районних програм зайнятості населення, програм з питань охорони здоров’я населення;
здійснює відповідно до законодавства контроль та подає свої висновки з питань житлового законодавства, приватизації, комунальних й інших послуг населенню в межах визначених законом повноважень;
збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на пленарних засіданнях районної ради;
розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України “Про звернення громадян”. Бере участь у розробці заходів по реалізації пропозицій виборців, сприяє організації їх виконання;
розглядає інші питання, які відносяться до відання комісії.

4.3.Постійна комісія з питань екології, охорони навколишнього природного середовища, регулювання земельних відносин

4.3.1.Комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає питання екології та раціонального природокористування бере участь у здійсненні програм щодо розвитку сільського господарства, створенні умов для обслуговуючих підприємств, підприємств переробної промисловості агропромислового комплексу, а також сприяє рівноправному розвитку всіх форм власності на землю, майно та господарювання, збереження та відтворення родючості ґрунтів, ефективному використанню й охорони земель, готує висновки з цих питань.

4.3.2.Комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та бере участь у здійсненні реалізації місцевих програм екологічного спрямування, здійснення контролю за використанням та охороною природних ресурсів.

4.3.3.Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власної ініціативи вивчає питання власних повноважень щодо охорони довкілля та  благоустрою населених пунктів:

попередньо розглядає, здійснює контроль та подає свої висновки з питань,

які безпосередньо розглядаються радою і визначені в Кодексі України про надра, Законі України “Про благоустрій населених пунктів”;

- розглядає проекти місцевих програм охорони довкілля;

інформує населення про стан навколишнього природного середовища;
подає свої висновки та пропозиції щодо здійснення заходів для відновлення природних ресурсів;
вживає заходи щодо захисту природних ресурсів;
попередньо розглядає питання збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в т.ч. й на пленарних засіданнях районної ради;
розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України “Про звернення громадян”. Бере участь у розробці заходів по реалізації пропозицій виборців, сприяє в організації їх виконання;

- подає пропозиції щодо економічного стимулювання власників землі і землекористувачів, поліпшення якості земель, підвищення родючості ґрунтів і продуктивності земель;

здійснює контроль за виконанням заходів земельної реформи в районі;
здійснює контроль за виконанням програм земельного та сільськогосподарського спрямування ;

-  попередньо розглядає, здійснює контроль та подає свої висновки з питань, які безпосередньо розглядаються радою і визначені чинним законодавством;

вивчає та подає пропозиції щодо питань затвердження грошової оцінки земель;
попередньо розглядає, здійснює контроль та подає свої висновки з питань, які безпосередньо розглядаються радою і визначені в Земельному кодексі України, Лісовому кодексі України та інших законодавчих актах України;
збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань;
розглядає інші питання які відносяться до її відання.

4.4.Постійна комісія  з питань освіти, культури, духовності, молодіжної політики та спорту

4.4.1.Комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає питання державної політики в галузі освіти, культури та духовного відродження, молодіжної політики та спорту, подає свої рекомендації щодо розвитку туризму та  музейної справи, готує висновки з цих питань.

4.4.2.Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

- працює над розгортанням проектів і програм , проведенням заходів, які сприяють розбудові культурно-освітнього простору району, утвердженню через нього  пріоритетів , що працюватимуть на усталення в житті районної громади норм високої духовності;

-  виявляє, підтримує, готує до розгляду, розглядає на своїх засіданнях та оформляє своїми рішеннями для проведення  через сесії районної ради пропозиції окремих громадян, громадських  та професійних об’єднань, організацій та установ,  спрямовані на збагачення культурно-освітнього простору, на щеплення норм здорового способу життя, підтримку молоді в її пошуках на шляхах самоутвердження через служіння громаді;

-  співпрацює з галузевими управліннями, разом із ними бере участь у розробці районних комплексних та цільових програм;

-  здійснює контроль за утриманням та розвитком мережі закладів, установ та організацій системи освіти і культури, зміцненням їх матеріальної бази, господарським обслуговуванням;                                                           

-  розглядає сама та готує і подає на розгляд сесії проекти обсягів бюджетного фінансування закладів, установ і організацій освіти, культури, фізкультури і спорту;

-  сприяє створенню необхідних умов для повноцінного функціонування закладів, установ і організацій системи освіти, культури, фізкультури і спорту, їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

-  сприяє проведенню інноваційної діяльності в мережі освітніх закладів району через  реальну  підтримку  педагогічних ініціатив,  спрямованих на  утвердження в діяльності освітніх закладів передових тенденцій і пошуків;

-   своїми діями реально підтримує ті кроки, які здійснюються  і здійснюватимуться  для відновлення  історичної пам’яті громади, - розширення  краєзнавчої роботи,  розбудова музейної справи, відновлення традиційних  форм  культурного буття народу та їх трансформація   у форми модерні;

-  підтримує заходи ,  спрямовані  на створення робочих місць для молоді, створення сприятливих умов для молодих сімей;

-  стимулює становлення  і діяльність молодіжних громадських об»єднань, підтримує їх;

-   взаємодіє  у питаннях національного та духовного відродження з релігійними  та всіма іншими зацікавленими організаціями;

-  здійснює контроль за дотриманням вимог щодо змісту , рівня і обсягу освіти, за атестацією закладів освіти, які перебувають у комунальній власності;

- контролює процес створення навчальних округів та опорних шкіл у межах розбудови профілізованої мережі освітніх закладів;

-  заслуховує звіти посадових осіб у частині виконання ними делегованих їм повноважень у галузі освіти, культури, молодіжної  політики і спорту;

-  сприяє розбудові та зміцненню матеріально - технічної бази мережі закладів культури, мистецької освіти, шкіл естетичного виховання, закладів спортивного спрямування, наукової та технічної творчості молоді;

-  підтримує заходи щодо розширення культурно-освітніх можливостей регіону  через розбудову власного інформативного простору та участь у різних формах євро інтеграції, передбачуваних програмами транскордонного співробітництва (зокрема регіону «Дністер);

-  сприяє у видачі державної допомоги сім’ям   з дітьми;

-   розглядає віднесені до її відання звернення громадян;

-  бере участь у розробці заходів щодо  реалізації наказів виборців, сприяє організації  їхнього виконання.

4.5.Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та комунальної власності

4.5.1.Комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та комунальної власності (далі – комісія) спільно з іншими профільними комісіями районної ради за дорученням ради або за власною ініціативою вивчає та попередньо розглядає питання про виконання районного бюджету за попередній рік, проекти районного бюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку на наступний рік, звіти про виконання програм і бюджету, готує висновки з цих питань, виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях.

4.5.2.Комісія за дорученням ради, її голови, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчає діяльність районної держадміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій з питань, підзвітних і підконтрольних раді. Вивчає питання, віднесені до відання ради:

-готує та вносить на розгляд сесії, президії районної ради питання з проблем бюджету та фінансів;
-контролює хід виконання рішень сесій районної ради з питань бюджету;
-проводить аналіз відповідності проектів рішень районної ради, президії, розпоряджень голови районної ради вимогам Конституції України та чинним законам з питань бюджету і фінансів;
-проводить аналіз стану соціально-економічного розвитку району;
-регулярно інформує районну раду про хід виконання планів соціально-економічного розвитку;
-спільно з іншими комісіями районної ради здійснює контроль за виконанням прийнятих районною радою рішень щодо районного бюджету в частині фінансуванням районних цільових програм, спрямованих на виконання планів соціально-економічного розвитку;
-заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан соціально-економічного розвитку;
-співпрацює з іншими постійними комісіями ради, іншими зацікавленими організаціями у вирішенні питань, що стосуються районного бюджету;
-регулярно інформує районну раду про хід виконання районного бюджету;
-збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції, організовує слухання з цих питань, в тому числі й на пленарних засіданнях районної ради;
-при необхідності залучає правоохоронні та контролюючі органи, установи, а також вимагає від них подання відомостей, необхідних для здійснення своєї діяльності;
-контролює ефективність управління коштами районного бюджету, законність і своєчасність руху коштів районного бюджету, в тому числі коштів цільових фондів, за їх обсягами, структурою, -заслуховує звіт  посадових осіб, які відповідають за стан бюджету;

-надає консультації органам і посадовим особам з питань витрачання коштів районного бюджету. В ході проведення перевірок та аналізу стану економіки розробляє заходи щодо вишукування можливостей і нових джерел залучення додаткових надходжень до районного бюджету, вносить відповідні пропозиції раді;
-контролює інвестиційну діяльність органів виконавчої влади, райдержадміністрації, перевіряє законність та ефективність використання фінансових ресурсів;
-готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;
-розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України “Про звернення громадян”. Бере участь у розробці заходів по реалізації наказів виборців, сприяє організації їх виконання;
-розглядає інші питання, які віднесені до відання районної ради та комісії.

4.5.3.Засідання комісії з питань формування бюджету відбуваються у присутності начальника фінансового управління, при потребі заступника голови райдержадміністрації, відповідального за даний напрям роботи та представників профільних постійних комісій. Профільні постійні комісії призначають доповідачів для участі у засіданні постійної комісії і передають свої зауваження, поправки до проекту районного бюджету разом з окремою думкою членів комісій у постійну комісію.

Поправки можуть бути лише такого змісту:

-скоротити статтю видатків (доходів);
-виключити статтю видатків (доходів);
-збільшити статтю видатків (доходів);
-додати нову статтю видатків (доходів).

Якщо профільна постійна комісія або депутати вносять пропозицію про збільшення видатків чи скорочення доходів, вони зобов’язані запропонувати на таку ж суму відповідно збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії і депутати подають до кожної поправки письмове обґрунтування. В разі не підтримання цих вимог поправки до розгляду не приймаються.

Поправки до бюджету розглядаються в такому порядку:

-якщо метою поправки є збільшення статті доходу або зменшення статті видатків, то обговорюється і голосується текст поправки;
-якщо метою поправки є зменшення статті доходу, то спочатку обговорюється і голосуються запропоновані автором поправки варіанти збільшення доходів або зменшення видатків по інших статтях (допоміжні пропозиції). У разі, коли ці пропозиції відхиляються, текст поправки не обговорюється і вона вважається відхиленою. Якщо допоміжні пропозиції підтримані комісією, обговорюється і голосується текст поправки.

5.Права постійної комісії

Постійна комісія має право:

5.1.Заслухати посадову особу підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, з питань, що належать до її компетенції.

Посадові особи зобов’язані прибути на засідання комісії та дати роз’яснення щодо питань, які розглядаються цією комісією в порядку виконання контрольних повноважень.

За неявку на засідання комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність згідно законодавству України. Це положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

5.2.Вносити пропозиції і поправки до проектів рішень під час розгляду їх на засіданні.

5.3.Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки, рекомендації та висновки інших постійних комісій і готувати їх на розгляд районної ради.

5.4.Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії районної ради звітів посадових осіб районної державної адміністрації та керівників її підрозділів про роботу з окремих питань.

5.5.Тлумачити окремі положення рішень районної ради, давати їх роз’яснення та встановлювати порядок їх застосування з питань, віднесених до її відання.

6.Обов’язки постійної комісії

6.1.Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень районної ради для розгляду на пленарних засіданнях районної ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагувати питання, що належать до їх відання.

6.2.Періодично звітувати перед районною радою про свою роботу.

6.3.Своєчасно виконувати доручення районної ради, її голови, президії з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати раду, її голову, президію про хід їх виконання.

6.4.Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

6.5.У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов’язків районна рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку, передбаченому цим положенням та регламентом районної ради.

7. Організаційно-технічне та фінансове забезпечення    роботи постійних комісій

Організаційно-технічне забезпечення роботи постійних комісій покладається на виконавчий апарат районної ради.

Голова районної ради                                                             С.Гаджук

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація